Vietnamese | English  


 Tên thành viên   Chức danh
 Ông Trần Hữu Trà   Giám đốc - người sáng lập Công ty
  Luật sư
  Luật sư sáng chế và Nhãn hiệu
 Bà Nghiêm Ngọc Bích   Thành viên Công ty
  Luật sư Nhãn hiệu
 Bà Trần Thị Trinh   Cộng sự
  
 Ông Nghiêm Xuân Linh   Cộng sự
 Bà Phạm Thị Dịu   Cộng sự
 Bà Nguyễn Thị Thu Trang   Cộng sự
 Bà Phạm Thanh Hoa   Cộng sự
 
 Copyright © Tra & Associates